Сертификација за органски производ

Контрола и сертификација на производител за органското производство (според Законот за органско земјоделско производство) врши сертификациска куќа овластена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

  1. Процесот на контрола и сертификација на органското производство почнува со разговор со преставник од сертификациската куќа и со запознавање со условите и правилата што мора да се запазат при органскиот начин на производство (телефонски, или доаѓа во посета преставник на сертификациската куќа со која ќе изберете да соработувате).
  2. По добивањето на потребните информации и исполнувањето на сите предуслови (дали локацијата е соодветна, оддалеченоста од пат/загадувач, кога и како е користено земјиштето претходно, дали има околни фарми кои третираат со пестициди, итн), потребно е да се  пополни апликација (формулар кој ќе ви го даде контролното и сертификациско тело) за контрола и сертификација на планираното органско производство, која потоа се поднесува до сертификаторот.
  3. Врз основа на доставената апликација, контролното и сертификациско тело ќ ви достави понуда со наведени трошоците и условите за вршење на контролата и сертификацијата.
  4. Доколку производителот реши да продолжи со процесот на контрола и сертификација, потребно е на контролното и сертификациско тело да му достави подетални информации за планираното производство по што се потпишува договор за контрола и сертификација. Со потпишувањето на договорот, официјално отпочнува постапката за контрола и сертификација. Немаме информација дали и кога доаѓа сертификаторот на увид на лице место прв пат и последователно. Исто така не сме информирани дали се прават било какви тестови на почва, вода или производи.
  5. Контролното и сертификациско тело има право во кое било време да врши ненајавени контроли во процесот на производство и придржување на принципите на органското производство.
  6. Доколку контролата покаже дека производителот не се придржува на принципите на органско производство, контролното и сертификациско тело има право да изрече соодветни казнени мерки, како и да го одземе стекнатиот сертификат.
  7. Во склоп на Министерството за земјоделие постои инспектор за органско производство кој по пријава на нерегуларност треба да оди на увид и посета. Тој го контролира индиректно и самиот сертификатор, и производителот.

Доколку сте сертифициран производител и имате повеќе информации за процесот кој го имате поминато, контактирајте не да ги ажурираме податоците. Благодариме.

Актуелно
  • Триото “Органско Зелено“ стана квинтет

    И ве поздравува од Добра Земја: марула, блитва, млад лук, млад кромид и неговото височество – СПАНАЌ 😉